Repti-Playground

                  
 

MBD โรคร้ายที่ป้องกันได้

  

• ยืดอายุหลอด 3000 ชั่วโมง

 

• เตือนภัย ลานินญา (Lanina)

  

ตารางเลือกใช้หลอด ให้เหมาะกับสัตว์

 

                                             

 

ตารางเปรียบเทียบปริมาณรังสี ความสว่าง อุณหภูมิ

   และวัตถุประสงค์ ของหลอดแต่ละประเภท

     

 

 
 
Online:  5
Visits:  2,425,589
Today:  445
PageView/Month:  25,451