– ช่วยป้องกันการจมน้ำของแมลง และสัตว์เลี้ยง

– เป็นที่เกาะพักผ่อนของสัตว์ในพื้นผิวน้ำ

– มีลักษณะใกล้เคียงพืชในธรรมชาติ

– ง่ายต่อการทำความสะอาด

– ไม่ทำให้น้ำเสียจากเศษเน่าเปื่อยของซากพืชน้ำ

เป็นพืชเลียนแบบธรรมชาติ สำหรับอ่างเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือพืชที่เลี้ยงสัตว์น้ำธรรมชาติ ใช้เป็นที่พัก หรือหลบซ่อน

สำหรับ กบ ซาลาเมนเดอร์ และเต่า เป็นต้น

ไม่เป็นพาหะนำโรคมาสู่สัตว์ เช่น พยาธิ ไข่พยาธิ จากพืชน้ำตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นที่เกาะสำหรับแมลงเยื่อ

หรือสัตว์เหยื่ออื่นๆ ใช้เกาะป้องกันจมน้ำ