– มีความคล้ายคลึงใบไม้ธรรมชาติ

– ง่ายต่อการทำความสะอาด และบำรุงรักษา

– สามรถใช้ตกแต่งร่วมกับต้นไม่จริง

– สร้างจุดหลบซ่อนแบบธรรมชาติแก่สัตว์เลี้ยง

สามารถใช้ในพื้นที่กักกันเชื้อ, สถานที่เลี้ยงปลอดเชื้อ ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามในพื้นที่เลี้ยง และใช้ในพื้นที่เลี้ยง

ที่ไม่สามารถปลูกพืชจริง หรือพืชจริงไม่สามารถเติบโตได้