– สามารถตั้งรหัสเพื่อปลดล็อก โดยไม่ต้องใช้ลูกกุญแจ

– ป้องกันการเปิดตู้เลี้ยงโดยไม่ได้ตั้งใจ จากเด็ก และการลักขโมย

– เหมาะสำหรับตู้เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน ทุกประเภท