– มีความคล้ายคลึง เสมือนกับต้นไม้จริงตามธรรมชาติ

– ทำความสะอาด และดูแลรักษาง่าย

– สามารถใช้ตกแต่งร่วมกับต้นไม้จริง

 -ช่วยสร้างพื้นที่หลบซ่อนที่เป็นธรรมชาติให้แก่สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทิน

ไม่เป็นแหล่งสะสม และลด โอกาสเสี่ยงจากเชื้อโรค สิ่งสกปรก รวมทั้งสารเคมีที่อาจติดมากับต้นไม้จริง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ตกแต่งตู้เลี้ยงสัตว์ในจุดที่ต้นไม้จริงไม่ สามารถเจริญเติบโต หรืออยู่รอดได้